Sainath Sthavana Manjari 108 Naamavali Vishnu Sahasranaamam
Sathcharitha (MARATHI) 
Sathcharitha (HINDI)